CENTAR ZA ISPITIVANjE NVO „NIKINCI“

 
Centar za ispitivanje NVO ''Nikinci'' osnovan je rešenjem Zamenika Saveznog sekretara za Narodnu odbranu 03.05.1951. godine, kao ''Centralni poligon Generalne direkcije industrije municije''.
 

Formiranjem Tehničkog opitnog centra KoV 22.03.1973. godine, tadašnji Poligon „Nikinci“ prelazi u sastav Tehničkog opitnog centra.

 
Centar zauzima značajno mesto u istoriji naučnoistraživačke delatnosti u oblasti naoružanja, pošto su skoro sva istraživanja i studije realizovani na osnovu ispitivanja obavljenih u njemu. Pored toga, u Centru je izvršena validacija najvećeg dela sredstava naoružanja koja su razvijena u poslednjih pedesetak godina, kao i prijem njihove serijske proizvodnje za potrebe opremanja Vojske.

Za lokaciju Centra izabran je vrlo pogodan ravničarski teren kod sela Nikinci, udaljen 85 km od Beograda i 20 km od Šapca. Na izbor ove lokacije presudan uticaj imali su povoljni klimatski uslovi, pravac glavne direktrise sever - jug sa izlaskom na levu obalu reke Save, blizina drumskih i železničkih komunikacija i nekultivisano močvarno zemljište. Celokupna površina Centra iznosi 3.060 ha.
 
Centar je kompententan i moderno uređen regionalni centar za ispitivanje savremenih sredstava NVO, uporediv sa sličnim stranim poligonima u razvijenim državama.
 
 

OSNOVNE DELATNOSTI

 
 • završna i verifikaciona ispitivanja sredstava HBO u cilju ocenjivanja usaglašenosti sredstava NVO sa postavljenim zahtevima,
 • razvojna i istraživačka ispitivanja gađanjem,
 • ispitivanja za potrebe ocene kvaliteta serijske proizvodnje sredstava NVO,
 • kontrolno-tehnička gađanja,
 • određivanje mase barutnih punjenja,
 • prikazi sredstava NVO stranim delegacijama.
U Centru se ispituju sledeće karakteristike sredstava NVO:
 • bezbednost pri gađanju sa povišenim pritiskom barutnih gasova (tormentacija),
 • unutrašnjebalistički parametri (pritisak i početna brzina),
 • spoljnobalistički parametri (domet, preciznost, tačnost),
 • upravljanje vođenim raketama,
 • otpornost na mehaničke uticaje (pad, treskanje, tumbanje, vibriranje, imitacija transporta kamionima),
 • otpornost na klimatske uticaje (povišena temperatura, snižena temperatura, vlaga...),
 • pravilnost fragmentacije razornih projektila rasprskavanjem projektila u jami, kao i radijus ubojnog dejstva rasprskavanjem u oboru - areni,
 • režimi gađanja artiljerijskih i minobacačkih sistema,
 • efikasnost na cilju (probojnost, osvetljenost terena, dimni efekat, disperzija subprojektila...),
 • bezbednost i funkcija upaljača (sigurnost ispred usta cevi, trenutnost, vreme tempiranja, blizinsko dejstvo...),
 • nivo balističke zaštite oklopnih sredstava,
 • efikasnost sistema za upravljanje vatrom, nišanskih i osmatračkih sprava.
Za sva sprovedena ispitivanja Centar vrši obradu podataka merenja preko sopstvene računarske mreže i izdaje protokole ili zapisnike o izvršenom ispitivanju.
 
 

DIREKTRISE CENTRA ZA ISPITIVANjENVO „NIKINCI“

 
 

Direktrisa „A - B“

Namenjena je za ispitivanje gađanjem iz artiljerijskog i raketnog naoružanja na maksimalnom dometu do 12.200m kao i za ispitivanje upaljača i preciznosti na vertikalnu metu. Na „A-B“pravcu nalaze se dva uređena plasmana i deset neuređenih vatrenih položaja van Centra Nikinci, sa kojih se, zavisno od dometa, mogu vršiti ispitivanja uz korišćenje mobilne tehnike za merenja pri ispitivanju NVO. Maksimalna daljina gađanja je 24 km.
 

Direktrisa „D“

Namenjenaje za ispitivanje gađanjem iz minobacača i artiljerijskog oruđa kolibra do 105 mm, čiji domet ne prelazi 6.000m. Na Direktrisi „D“ se nalazi jedan plasman i jedan vatreni položaj.
 
 

Direktrisa „P“

Namenjenaje za ispitivanje streljačkog oružja na dometu do 1.300m, oklopa i protioklopne municije. Na direktrisi „P“ se nalaze dva plasmana, dva vatrena položaja, dva tunela (hvatača) projektila, prostor za ispitivanje projektila rasprskavanjem u „OBOR“-u i plasman za ispitivanje blizinskih upaljača.
 
Protivtenkovski raketni poligon (PTRP)                                 Raspored plasmana
Namenjenje za ispitivanje protioklopnih vođenih raketa na dometu do 3.000 m. Na PTRP-u se nalazi jedno lansirno mesto, komandni objekat, objekat za smeštaj i proveru raketa, tri kino foto teodolitske stanice i tri protivtenkovske pancirne mete (na 500,1.000 i 3.000 m).
 
 

Centar raspolaže sa osmatračnicama (stacionarnim objektima u kojima se za vreme izvođenja ispitivanja nalazi lice sa mernom opremom za merenje, snimanje ili osmatranje projektila na cilju) i to duž direktrise „A-B“ deset, a duž direktrise „D“ sedam osmatračnica.

 
Centar je lociran na zemljišnom prostoru dužine 18,5 km i širine u proseku oko 2,5 km i ima:
 • više uređenih plasmana i vatrenih položaja,
 • posebno izdvojen zemljišni prostor za smeštaj UBS „Barutana“ koji se nalazi na površini od 8,78 ha,
 • tehničku radionicu,
 • objekte za pripremu oružja, oruđa i lansera,
 • auto-park,
 • benzinskustanicu,
 • objekte zaklimo-mehanička ispitivanja i magacinski prostor,
 • meteorološkustanicu,
 
Za potrebe obrade rezultata gađanja ima uređen lokalni geodetski koordinatni sistem, a u razvoju je i bezbedonosno informativni sistem - BIS
Na direktrisama postoje uređeni plasmani sa vatrenim položajima sa svim potrebnim objektima za smeštaj ljudstva, komorama za ekstremne temperature, za smeštaj i pripremu municije za gađanje, kao i osmatračnicama za osmatranje dejstva projektila na cilju.

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas