SEKTOR ZA ELEKTRONIKU

 
Sektor za elektroniku je namenjen za ispitivanje elektronskih, optoelektronskih, električnih i elektroenergetskih komponenti, podsistema, uređaja i sredstava koji se ugrađuju u složene borbene sisteme ili su gotovi proizvodi sa tržišta.
 
Osnovna delatnost Sektora je ispitivanje sledećih sredstava / karakteristika NVO:
 
 • uređaji veze i komandovanja,
 • radarski sistemi, uređaji i oprema,
 • elektronski uređaji u raketnim sistemima,
 • izviđački i ometački sistemi, uređaji i oprema,
 • komandno-informacioni sistemi,
 • kriptozaštita govornih i negovornih informacija i podataka,
 • aplikativni softver integrisan u uređaj,
 • sistemi za upravljanje vatrom,
 • termovizijski uređaji,
 • laserski uređaji,
 • nišanske i osmatračke sprave i pribor, noćni uređaji za osmatranje i vožnju,
 • optički, optomehanički i optoelektronski sklopovi i komponente,
 • sistemi za tehničku zaštitu objekata i prostora,
 • elektromašinski, elektronski i elektrohemijski izvori električne energije,
 • elektroenergetska instalacija i oprema borbenih i neborbenih vozila,
 • napajanje uređaja električnom energijom,
 • sistemi protivpožarne zaštite,
 • elektronski upaljači specijalne namene,
 • elektronski detektori mina i metala itd.,
 • elektromagnetne smetnje i imunost na elektromagnetne smetnje,
 • otpornost uređaja, sklopova, komponenata i sastavnih delova na uticaje okoline (klimatski i mehanički uticaji, uticaj korozione atmosfere, mikrobiološki uticaj - plesan i zaptivenost).
 
Pored toga, Sektor za elektroniku nadležan je za ispitivanje elektronskih i elektroenergetskih karakteristika podsistema, uređaja i sistema ugrađenih u sredstva NVO iz nadležnosti drugih sektora TOC-a. Nosilac je zadataka homologacionih ispitivanja elektronskih i elektroenergetskih komponenti, sklopova i uređaja, razvijenih za potrebe proizvodnje i održavanja sredstava NVO.
 
Sektor za elektroniku pruža usluge i korisnicima van Vojske iz gore navedenih oblasti i vrši ispitivanje drugih tehničkih proizvoda koji prouzrokuju radiofrekvencijske smetnje.
 
Sektor u okviru sredstava veze i komandovanja vrši ispitivanje i ocenu kvaliteta sistema, sredstava i opreme za prenos analognih i digitalnih govornih informacija i podataka iz oblasti: radio prenosa svih frekvencijskih opsega (VF, VVF, UVF), različitih snaga i dometa, sa fiksnim frekvencijama i frekventnim skakanjem, programabilnih i izrađenih u najsavremenijim tehnologijama, radio-relejnog prenosa, za prenos jednog ili više kanala, raznih modemskih, multipleksnih i drugih uređaja.
 
Sektor vrši ispitivanje i ocenu kvaliteta sistema, sredstava i opreme: elektronskog izviđanja, elektronskog ometanja, antena i antenskog pribora, osmatračkih, akvizicijskih, nišanskih i ostalih radara, računarskih sistema i računara integrisanih u sredstva i sisteme, računarske mreže, aplikativnog softvera, komandno-informacionih sistema itd.
 
Sektor vrši ispitivanje na EMC i uticaje okoline. Ispitivanja se obavljaju u skladu sa vojnim, civilnim standardima i preporukama: SORS 1029/89, SORS 1762/89, MIL STD 285, MIL STD 461, SORS 4077/89, SORS 5706/89, SRPS CISPR 22, SRPS EN 55014-1, SRPS EN 55011, SRPS IEC CISP 12.

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas