SEKTOR ZA NAORUŽANjE
 
Sektor za naoružanje je namenjen za ispitivanje klasičnog naoružanja, raketnog naoružanja, sredstava i opreme ABHO i ličnih intendantskih sredstava.
 
Za potrebe svih ispitivanja Sektor koristi CIN „Nikinci“ sa specifičnom infrastrukturom, mernom i ispitnom opremom, kao i ostale raspoložive vojne i fabričke poligone i laboratorije. U svom radu koristi preko 550 mernih i ispitnih uređaja koji su pod stalnim metrološkim nadzorom.
 
U Sektoru se vrše završna ispitivanja navedenih sredstava iz sopstvenog razvoja, kao i verifikaciona ispitivanja tih sredstava sa tržišta gotovih proizvoda domaće i strane proizvodnje, izrađuju standardi i metode ispitivanja na bazi sopstvenih istraživanja i razvojno-istraživačka ispitivanja u saradnji sa drugim ustanovama.
 
U okviru osnovne delatnosti Sektor ispituje sledeća sredstava/karakteristike NVO:
 • streljačko naoružanje,
 • artiljerijska oruđa,
 • vođene i nevođene rakete,
 • sisteme za upravljanje vatrom i njihove komponente,
 • minobacače,
 • bestrzajna oruđa,
 • municiju,
 • ručne bombe,
 • minsko-eksplozivna i druga sredstva i sklopove sa eksplozivno-pirotehničkim punjenjem, 
 • bojeve glave,
 • upaljače,
 • ubojna sredstva pomoćne namene,
 • sredstva za individualnu balističku zaštitu,
 • trenažere, simulatore i komplete za obuku,
 • raketne motore i gasogeneratore,
 • vežbovne rakete i rakete mete,
 • piropatrone (udarne, električne i elektroudarne) i patrone za pasivnu zaštitu i markiranje,
 • sistemi vođenja (protivoklopnih i protivavionskih raketa),
 • elektronski i elektromehanički sklopovi u okviru glava za samonavođenje i autopilota,
 • elektronske i elektromehaničke komponente raketnih upaljača,
 • elektronske i elektromehaničke komponente u kolu pripaljivanja i lansiranja raketa,
 • otpornost sistema vođenja na ometanje,
 • sredstva radiološke detekcije i dozimetrije (radiološki detektori, dozimetri gama i neutronskog zračenja i radiometrijske laboratorije za određivanje specifične aktivnosti uzoraka, artikala hrane i vode),
 • sredstva detekcije i identifikacije visokotoksičnih materija (pokretne hemijske laboratorije, poluautomatski i automatski hemijski detektori i lični kompleti za uzimanje uzoraka kontaminiranog materijala),
 • sredstva lične i kolektivne zaštite (sredstva za zaštitu tela, lica i organa za disanje), kao i filtri za kolektivnu zaštitu,
 • sredstva radiološko-hemijske-biološke dekontaminacije (lični i grupni pribori i aparati za dekontaminaciju),
 • sredstva za vodosnadbevanje (prečišćavanje rečnih, jezerskih i bunarskih voda),
 • osnovna terenska odeća - komplet ratne vojničke uniforme sa svim pripadajućim delovima,
 • vojnička odeća specijalne namene - različiti tipovi kombinezona, odela za zaštitu od kiše i sl.;
 • vojnička obuća - čizme i cipele,
 • lična i posebna oprema vojnika.

Za potrebe završnih, verifikacionih, homologacionih i ostalih ispitivanja u Sektoru se obavljaju merenja sledećih veličina:
 • pritisak,
 • vibracije,
 • naprezanje,
 • brzina,
 • ubrzanje,
 • pomak,
 • temperatura,
 • geodetska merenja,
 • merenje vremenskih karakteristika (dužina trajanja pojave),
 • ostalih karakteristika koje proizilaze iz namene i postavljenih zahteva za merenje.
 
Delatnost Sektora obuhvata i poligonska ispitivanja protivgradnih raketa sa klasičnim i kasetnim rasejavanjem reagensa, kao i foto i video merenja i snimanja (uključujući digitalnu UB kameru) i specijalna merenja (merenje neelektričnih veličina električnim putem) na sredstvima NVO i drugim sredstvima po zahtevu naručioca izvan VS, u cilju ispitivanja i ocenjivanja njihovog kvaliteta.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas