NAUČNO VEĆE

 
Nadležnost Naučnog veća definisana je Statutom TOC-a (“Službeni vojni list”, broj 21/98, član 25 do 30).
Naučno veće je stručni organ Tehničkog opitnog centra, koji razmatra pitanja našeg naučnoistraživačkog rada.
 
Naučno veće ima 21 člana, od kojih najmanje 15 u stalnom radnom odnosu u Tehničkom opitnom centru, a od njih najmanje 10 sa naučnim zvanjem. U Naučnom veću najviše šest članova može biti iz redova spoljnih saradnika, i to svih šest sa naučnim zvanjem.
 
Naučno veće, pored prava, obaveza i poslova predviđenih Zakonom o vojnim školama i vojnim naučnoistraživačkim ustanovama i opštim aktima Tehničkog opitnog centra, obavlja i ove zadatke:
  • utvrđuje predlog statuta Tehničkog opitnog centra;
  • predlaže dugoročnu programsku orjentaciju;
  • daje stručno mišljenje o planovima i programima naučnoistraživačkog rada;
  • predlaže naučne projekte i ocenjuje kvalitet ostvarenih projekata;
  • bira istraživače u istraživačka odnosno naučna zvanja;
  • daje mišljenje o predlogu za školovanje i naučno usavršavanje istraživača;
  • daje stručno mišljenje o predlozima za dodeljivanje nagrada i priznanja za izuzetne rezultate u oblasti naučnoistraživačkog rada
 
Naučno veće radi u skladu sa Uputstvom o organizaciji rada Naučnog veća i Poslovnikom o radu Naučnog veća Tehničkog opitnog centra.
 
 
 

K O N T A K T:


major doc dr Radovan Karkalić - predsednik naučnog veća
tel. 011/3975-293; 3401-002
fax. 011/3977-422
mob. 064/8329-001
e-mail: toc@toc.vs.rs
 
dr Dušan Ostojić - sekretar naučnog veća
tel. 011/3401-124
fax. 011/3977-422
e-mail:toc@toc.vs.rs

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas