OVLAŠĆENjA DOBIJENA OD DRŽAVNIH ORGANA

 
Potvrda o priznavanju ispitne institucije od 18.10.2012. god. i Rešenje za vršenje tehničkog nadzora brodova od 15.08.2016. god. dodeljenih TOC-u od strane Ministarstva saobraćaja Republike Srbije.
 
      Potvrda Ministarstva saobraćaja Rešenje Ministarstva saobraćaja
 
 
Tehnički opitni centar je dobio ovlašćenje od Instituta za standardizaciju Srbije broj Up. 1044/10-4/3-02/2005 od 11.11.2005.godine za:
Homologaciona ispitivanja i kontrolu saobraznosti homologacionih ispitivanja vozila u odnosu na elektromagnetnu kompatibilnost, prema Uredbi o homologaciji vozila ("Službeni list SRJ" br. 51/98) i odredaba propisa E/ECE 324 E/ECE/TRANS 505 Add.9/Rev.2, E/ECE 324 E/ECE/TRANS 505 Add.9/Rev.2/Corr.1, E/ECE 324 E/ECE/TRANS 505 Add.9/Rev.2/Amend.1, E/ECE 324 E/ECE/TRANS 505 Add.9/Rev.2/Amend.2, koji se odnose na jednoobrazne propise o homologaciji vozila u odnosu na elektromagnetnu kompatibilnost.
 
Rešenje
 
Tehnički opitni centar, na osnovu ugovora sa Republičkom agencijom za telekomunikacije, od 2006. godine vrši:
  • kontrolu usklađenosti telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava sa propisanim standardima i normativima, ispitivanja,
  • merenja u postupku tehničkog pregleda u oblasti telekomunikacija
  • ispitivanja i merenja u postupku tehničkog pregleda radio stanica.

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas