• Koji je prvi korak da bi Tehnički opitni centar započeo postupak sertifikacije?

  Da bi TOC započeo postupak sertifikacije proizvoda potrebno je dostaviti (poštom, elektronskom poštom ili na faks 011/3977-422) pisani zahtev za ponudu za izdavanje sertifikata sa osnovnim podacima o tipu proizvoda, proizvođaču i/ili uvozniku; (Zahtev za ponudu može da podnese pravno lice - proizvođač, ovlasceni zastupnik, distributer proizvoda ili uvoznik proizvoda - sa sedištem u Republici Srbiji. Zahtev se podnosi na memorandumu podnosioca zahteva i mora biti overen od strane ovlascenog lica).

 • Kada ćemo dobiti ponudu?

  Nakon prijema zahteva za ponudu Tehnički opitni centar će dostaviti u najkraćem mogućem roku (najkasnije dan nakon prijema zahteva) podnosiocu zahteva ponudu sa svim uslovima realizacije usluge, kao i tačan datum kada možemo da otpočnemo proces ispitivanja kao i svu potrebnu dokumentaciju (obrazac zahteva za sertifikaciju, pravila sertifikacije i drugo).
  Podnosilac zahteva, nakon prijema i prihvatanja ponude, treba da izvrši uplatu na osnovu ponude i da dokaz o uplati dostavi faksom TOC-u, kao i da popuni i overi obrazac zahteva za sertifikaciju i pripremi potrebnu dokumentaciju, koja je navedena u tački 5. obrasca zahteva.

 • Kako se uzorkuju proizvodi i koliko je potrebno uzoraka?

  Uzorkovanje uređaja za ispitivanje vrši predstavnik TOC-a sa skladišta uvoznika ili distributera (za uređaje strane proizvodnje). Termin uzorkovanja i isporuke u TOC dogovara se sa naručiocem usluge po prijemu obaveštenja o prihvatanju ponude, odnosno prijemu dokaza o izvršenoj uplati.
  Za radiofrekvencijske smetnje ispitni uzorak čini po 1 uređaj za svaki tip proizvoda.
  Za protivpožarne aparate ispitni uzorak čine po 4 komada za svaki tip aparata.
  Ispitni uzorak za zaštitne opasače čine po 5 komada za svaki tip zaštitnih opasača.
  Ispitni uzorak za zaštitne šlemove čine po 5 komada za svaki tip šlema.

 • Koje su obaveze korisnika u vezi sa sertifikacijom proizvoda?

  Za radiofrekvencijske smetnje podnosilac zahteva za sertifikaciju je dužan da izvrši pripremu uređaja i pusti ga u rad na mestu ispitivanja u režimu koji se predviđa relevantnim standardom za ispitivanje. Takođe uz uređaj treba dostaviti i prateću opremu, pribor, kablove, (hardver i softver) i sve ostalo što je neophodno za povezivanje i puštanje u rad uređaja.
  Protivpožarni aparati se tokom ispitivanja pune po 4 puta. Aktivnosti punjenja aparata i plaćanje ovih troškova vrši podnosilac zahteva za sertifikaciju.

 • Kolika je važnost sertifikata?

  Za radiofrekvencijske smetnje rok važenja sertifikata je do 01.01.2012. godine.
  Rok važenja sertifikata za protivpožarne aparate nije ograničen ako se kontrolom saobraznosti utvrdi da su proizvodi saobrazni atestiranom (sertifikovanom) tipu. Kontrola saobraznosti za aparate iz uvoza vrši se na uzorku uzetom iz svake partije isporuke aparata. To znači da je imalac sertifikata dužan da prijavi na kontrolu saobraznosti svaku partiju aparata iz uvoza.
  Kontrola saobraznosti za aparat iz domaće proizvodnje vrši se u skladu sa planom nadzora koji Tehnički opitni centar dostavlja imaocu sertifikata.
  Rok važenja sertifikata za šlemove je 5 godina.
  Rok važnosti sertifikata za zaštitne opasače je neograničen uz obaveznu kontrolu saobraznosti za svaku partiju isporuke istog tipa i porekla.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas