PRIMARNA METROLOŠKA LABORATORIJA ZA OSNOVNE ELEKTRIČNE VELIČINE, ML-01

 


Laboratorija ima ovlašćenje Ministarstva odbrane i akreditovana je od ATS prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025/2017 za etaloniranje etalona i merila iz oblasti: 

  • Jednosmerni i naizmenični električni napon,
  • Jednosmerna i naizmenična električna struja,
  • Električna otpornost,
  • Električna kapacitivnost,
  • Električna induktivnost i
  • Odnos deljenja jednosmernog i naizmeničnog napona.
  

ML-01 je osposobljena za etaloniranje vrhunskih etalona i merila kao što su: Vestonove ćelije, kalibratori jednosmernog i naizmeničnog napona, AC/DC etaloni i termopretvarači, multimetri, voltmetri, ampermetri, ommetri, mostovi za induktivnost, kapacitivnost i otpornost, etaloni otpornosti, kapacitivnosti i induktivnosti, merači izobličenja, kilovoltmetri i drugo (obim akreditacije).

 

Izvod iz obima akreditacije:

VELIČINE
MERNI OPSEG
MERNA NESIGURNOST
(k=2)

Једносмерни електрични напон

1 μV do 1.100 V

1·10-6 do 1·10-3

 

Jednosmerna električna struja

 

 

10 pA do 200 A

 

5·10-5 do 5·10-2

Naizmenični električni napon

1 mV do 1.100 V

1·10-4 do 5·10-2

Naizmenična električna struja

1 mA do 500 mA do 1,5 kHz

0,0127 %

Odnos deljenja jednosmernog

električnog napona

1:1 do 107:1

5·10-8 do 3,5·10-5

Odnos deljenja naizmeničnog električnog napona

1:1 do 107:1 za 1 kHz

2,9·10-7

Električna otpornost

1 mΩ do 1·1013 Ω

5·10-7 do 2,5·10-3

Električna kapacitivnost

100 fF do 10 μF do 10 kHz

1·10-6 do 1·10-5

Električna induktivnost

100 μH do 1H do 10 kHz

5·10-5 do 3·10-3

 

AC/DC transfer

0,25 V do 1.000 V

1·10-4 do 5·10-2

Visoki napon

30 kV do 100 kV

0,01 %

Izobličenje

0,01 % do 100 %

1 % do 2 %

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas