PRIMARNA METROLOŠKA LABORATORIJA ZA NEELEKTRIČNE VELIČINE, ML-03


Laboratorija ima ovlašćenje Ministarstva odbrane i akreditovana je od ATS prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025/2017 za etaloniranje etalona i merila iz oblasti:
 
  • pritisak,
  • temperatura,
  • relativna vlažnost,
  • ubrzanje kod vibracija,
  • zvučni pritisak i
  • dužina.
 
ML-03 je osposobljena za etaloniranje vrhunskih etalona i merila kao što su: mikrometri, pomična merila, dubinomeri, tegovi, vage sa neautomatskim funkcionisanjem, vage sa automatskim i poluautomatskim funkcionisanjem, akcelerometri, vibrometri, manometri, barometri, barografi, visinomeri, termometri, termografi, termohigrografi, termohigrobarografi, kalibracione peći, termostatirana kupatila, klima komore, higrometri, higrografi, merni mikrofoni, merila nivoa buke itd. (obim akreditacije).

 

Izvod iz obima akreditacije:
 
 
VELIČINE
 
MERNI OPSEG
 
MERNA NESIGURNOST
(k=2)
Osetljivost akcelerometra
1 pC/ms-2 do 1 nC/ms-2
0,43 %
Ubrzanje kod vibracija
1 m/s-2 do 1 km/s-2
0,43 %
Osetljivost mikrofona u odnosu na 1 V/Pa
- 62 dB do -22 dB
0,05 dB
Zvučni pritisak u odnosu na 20 µPa
10 dBdo 172 dB
0,05 dB
Dužina
0 mm do 150 mm
0,060 mm
Dužina*
0 mm do 320 mm
0,060 mm
Pritisak*
100 kPa  do 100.000 kPa
23,4 Pa+2,04·10-5x p+4·10-13x p2
Temperatura*
-183 °C  do 1.100 °C
0,12 °C
Relativna vlažnost*
10 % RV  do 100 % RV
0,8 %  do 1,8 %
Masa*
50 mg  do 10 kg
0,29 mg  do 45,1 mg
 
* Samo u vojnom sistemu metrologije

 

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas